O projektu

Projekt „TRANS eScouts – osnaživanje e-facilitatora za međugeneracijski dijalog“ bavi se prenošenjem dobrih praksi stečenih kroz prethodno dovršeni projekt „e-Scouts - međugeneracijski krug učenja zajednice“ na Hrvatsku, Latviju i Litvu u sklopu Programa cjeloživotnog učenja Europske komisije.

Glavni cilj projekta je olakšati društveno-digitalnu inkluziju starijih i mlađih osoba te na taj način unaprijediti život lokalne zajednice kroz međugeneracijski dijalog i uzajamnu podršku. Kroz provedbu projekta izgradit će se krug učenja unutar kojega će mlade osobe pružati podršku starijim osobama sa informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, dok će starije osobe zauzvrat kao mentori mlađim osobama pomoći u pristupu tržištu rada i suočavanju sa izazovima odraslog života. Na taj će se način zatvoriti krug učenja, razmjene i suživota.

2012. godine je razvijena metodologija za međugeneracijski pristup učenju između mlađih i starijih osoba koja je primijenjena u Bugarskoj, Njemačkoj, Italiji, Poljskoj i Španjolskoj.

Projektne aktivnosti i ishodi učenja će se primjenjivati pretežno u telecentrima u suradnji sa e-facilitatorima koji su u kontaktu sa korisnicima kroz programe neformalnog učenja. E-facilitatori će kroz ovaj projekt naučiti upravljati procesima socijalne, digitalne i radne inkluzije te društvene kohezije i uključivosti sa dvije generacije istovremeno, čime će postati Međugeneracijski posrednici i facilitatori.

Kako bi se osigurale korisnost i praktičnost prijenosa, prvo će se obaviti analiza konteksta na temelju koje će svaki od partnera koji prima ovu metodologiju provesti proces „transkulturalizacije“. Kotekstualizacija programa učenja je bio važan element i prvobitnog eScouts projekta jer je osigurala uspješnost cjelokupne inicijative i omogućila njeno daljnje širenje. Sa tim u vidu izrađene su upute i preporuke koje će olakšati provedbu samog procesa. Cjelokupni Međugeneracijski krug učenja temelji se na 5 modula:

M1 – Trening za međugeneracijske facilitatore

M2 – Trening facilitatora za rad s mlađim osobama

M3 – ICT trening mlađih osoba za rad sa starijima

M4 – Trening facilitatora za rad sa starijim osobama

M5 – Mentoriranje mlađih osoba od strane starijih

 

S obzirom da su društevni kontekst, profili sudionika i lokalne potrebe drugačije u svakoj zemlji, najveće dodatne vrijednosti ovog projekta biti će uspostava 3 nova Međugeneracijska kruga učenja unutar lokalnih, nacionalnih konteksta, te širenje ILBES metodologije i razvoj međugeneracijskih vještina kod svih Facilitatora društvene inkluzije.

Trajanje projekta – 24 mjeseca.